1. EUROSTUDENT jemezinárodní výzkum zaměřený na sledování sociálních a ekonomických podmínek studia na vysokých školách v řadě evropských zemích. Česká republika je jeho tradičním účastníkem. Informace o zúčastněných partnerských zemích jsou k dispozici zde.

2. Výzkum v České republice je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je jedním z členů konsorcia EUROSTUDENT.

3. Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. je realizátorem výzkumu.

4. Cílovou skupinou výzkumu byli studenti a studentky bakalářských, navazujících magisterských a dlouhých magisterských studijních programů veřejných a soukromých vysokých škol. Do výzkumu nejsou zahrnuti doktorandi, studenti distanční formy studia a také studenti státních vysokých škol (Univerzita obrany a Policejní akademie).

5. Výzkum proběhl jako census. Na základě oficiálních statistických dat o studentech, které jsou v SIMS, byli identifikováni všichni student spadající do výzkumu. K 31.12. 2018 (rozhodné datum), takových studentů bylo kolem 250 000.

6. Ve spolupráci s vysokými školami byli studenti a studentky osloveni, aby vyplnili dotazník, který jim byl zpřístupněn online na základě individuálního vstupního kódu.

7. Dotazník v českém a anglickém jazyce je možné stáhnout v sekci Ke stáhnutí.

8. Výzkum probíhal na konci letního semestru (květen a červen) akademického roku 2018/2019.

9. Z oslovených studentů do dotazníku vstoupilo více než 34 000 respondentů.

10. Počet analyzovatelných dotazníků je 19.368. Minimálními podmínkami pro zařazení do analýzy bylo vyplnění věku, pohlaví a příslušnost ke konkrétní vysoké škole, forma a typ studia. Podrobná struktura souboru analyzovatelných dotazníků je k dispozici ke stažení.

11. Data byla zvážena metodou raking na základě těchto údajů o populaci studentů a studentek: pohlaví, typ studijního programu, forma studia, typ vysoké školy, kategorizace širokých oborů ISCED.

12. Pro další informace se obracejte na Michaelu Šmídovou, [email protected]

© 2020-2021  Centrum pro studium vysokého školství. Vyvinul